Dobry start

EFRR_kolor poziom

O projekcie

Celem głównym projektu jest: wzrost integracji i aktywizacji społecznej oraz zawodowej i poprawa dostępu do zatrudnienia 42 (27 K/ 15 M) osób dorosłych wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa lubelskiego do 31.12.2022r.  

Grupę docelową stanowić będą: projekt skierowany jest do 42 osób niepełnosprawnych lub z zaburzeniami psychicznymi (27K/15M), osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), zamieszkujących w województwie lubelskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z SZOOP będą to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

W szczególności objęte wsparciem zostaną:

 • Bierne zawodowo – minimum 28 osób (18K/10M)
 • Bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
 • O niskich kwalifikacjach,
 • Z niepełnosprawnościami,
 • Z zaburzeniami psychicznymi.
 • W szczególności osoby niepełnosprawne lub osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osoby z problemami psychosomatycznymi. Wsparcie m.in.: dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, np.: długotrwale pozostające bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, młode, bez doświadczenia.
 • Co najmniej 55% osób objętych wsparciem zamieszkuje na terenach wiejskich.
 • Co najmniej 50% UP to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a zakres wsparcia w ramach projektu dla tych osób/rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba/rodzina otrzymała/otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Projekt zakłada realizację wskaźników:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu- 23 osoby

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 13 osób

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 11 osób

4. Wskaźnik efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej:

-w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%;
-w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 25%.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 Wsparcie oferowane w ramach projektu:

W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:

 1. Zadanie 1 – Diagnoza potrzeb Uczestników projektu (wsparcie skierowane do 42 Uczestników/czek Projektu):
 • Diagnoza potrzeb spotkania z psychologiem (5h/os.)
 • Diagnoza potrzeb spotkania z doradcą zawodowym (6h/os.)
 1. Zadanie 2 – Reintegracja społeczna (wsparcie skierowane do 42 Uczestników/czek Projektu):
 • Warsztaty kompetencji społecznych i obywatelskich – wsparcie grupowe (24h/gr.)
 • Trening komunikacji – wsparcie grupowe (18h/gr.)
 • Warsztaty radzenia sobie ze stresem (12h/gr)
 • Wsparcie psychologa – spotkania indywidualne z psychologiem (śr.16h/os.)
 • Poradnictwo prawne – spotkania indywidualne z prawnikiem (śr.4h/os)
 1. Zadanie 3Usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym:
 • Psychoedukacja zdrowotna – spotkania indywidualne z psychologiem śr. 15h/os. (wsparcie skierowane do 40 Uczestników Projektu)
 • Wsparcie specjalistyczne (np. dietetyk, specjalista uzależnień, terapeuta środowiskowy i inni według aktualnych potrzeb). Spotkania indywidualne śr.10h/os. (wsparcie skierowane do średnio 20 Uczestników/czek Projektu)
 • Wsparcie lekarza medycyny, np. psychiatra, neurolog, okulista, gastrolog, internista itp. wraz z pakietem badań. Spotkania indywidualne śr. 3h/os. (wsparcie skierowane do średnio 15 Uczestników/czek Projektu)
 1. Zadanie 4 – Poradnictwo zawodowe i monitorowanie reintegracji zawodowej (wsparcie skierowane do średnio 42 Uczestników/czek Projektu):
 • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, monitorowanie działań dotyczących aktywnej integracji, niwelowanie trudności zawodowych – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym (śr.6h/os.)
 • Warsztaty na temat aktywnych technik poszukiwania pracy – wsparcie grupowe (24h/gr.)
 1. Zadanie 5 – Szkolenia zawodowe (wsparcie skierowane do 35 Uczestników/czek Projektu):
 • Szkolenia teoretyczno – praktyczne – wybór szkoleń zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami, potencjałem Uczestników/czek Projektu, zgodny z wynikami IPD oraz potrzebami lokalnego rynku pracy. Szkolenia zawodowe kończą się egzaminem i dokumentem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (wymiar szkolenia śr. 104h dla Uczestnika/czki)
 1. Zadanie 6 – Pośrednictwo pracy i staże:
 •  Wsparcie pośrednika – spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy (śr.10h/os.) (wsparcie skierowane do 42 Uczestników/czek Projektu)
 • Staże zawodowe (3 miesiące) dla 40 Uczestników/czek Projektu. Staż odbywać się będzie przez 3 miesiące, maksymalnie 5 dni w tygodniu, 8 godz./dzień łącznie 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym 5 dni w tygodniu, 7 godz./dzień, łącznie 35 godz. tygodniowo. Liczba godzin pracy Uczestnika/czki Projektu będzie zależała od stopnia niepełnosprawności. Uczestnicy/czki otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 440,00 zł netto/brutto za cały przepracowany miesiąc stażu. Staż odbędzie się na podstawie trójstronnej umowy między Uczestnikiem/czką Projektu, Pracodawcą (podmiot przyjmujący na staż) i Wnioskodawcą (umowa będzie określać m.in. program stażu, dane opiekuna stażu, okres realizacji stażu). Uczestnikom/czkom zostaną zapewnione badania lekarskie przed stażem. Stażyście po każdym przepracowanym pełnym miesiącu stażu przysługują 2 dni wolnego. Stażysta, który przekroczy łącznie 70 dni usprawiedliwionej nieobecności (zwolnienie lekarskie, urlopy, weekendy i święta) na stażu może zostać skreślony z listy Uczestników/czek projektu. Każda ze stron umowy trójstronnej ma prawo do jej rozwiązania na warunkach zawartych w umowie. Na zakończenie pracodawca wystawi opinię ze stażu. (Wsparcie skierowane do 40 Uczestników/czek Projektu).

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:  1 029 143,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 874 771,55 PLN

Aktualności

Aktualności

26.10.2022

Informujemy, że w dniu 31.10.2022 biuro projektu „Dobry start”  będzie zamknięte.

03.10.2022

Informujemy, że Uczestnicy projektu „Dobry start” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0059/20 rozpoczęli staże zawodowe.

02.08.2022

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Dobry start” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0059/20 została zakończona.

26.07.2022

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczyna się szkolenie gr. II „Pracownik małej gastronomii” w ramach projektu „Dobry start” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0059/20.

22.07.2022

Informujemy, że w dniu jutrzejszym rozpoczyna się szkolenie gr. I „Obsługa biura i sekretariatu” w ramach projektu „Dobry start” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0059/20.

15.07.2022

Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu „Dobry start” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0059/20.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego w biurem projektu.

13.06.2022

Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu „Dobry start” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0059/20.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego w biurem projektu.

14.04.2022

Szanowni Państwo!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i radości. Wesołego Alleluja!

Zespół Projektu

21.01.2022

Informujemy, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020, Beneficjent przedstawia zestawienie projektów realizowanych w ramach CT 8 na obszarze województwa lubelskiego:

https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/lista-projektow/2022-rok/

Informujemy Uczestników o udzieleniu im ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji.

03.01.2022

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu „Dobry start” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0059/20.

Jednocześnie informujemy, że ruszyła rekrutacja do niniejszego projektu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do zapoznania się z jego założeniami. Założenia znajdują się w zakładce „O projekcie”.

Dokumenty rekrutacyjne

Informacje ogólne.

 

 1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.
 2. Rekrutacja będzie otwarta w terminie od 01.01.2022r do 30.04.2022r., na terenie województwa lubelskiego do momentu zrekrutowania 42 Uczestników projektu (min. 27K/15M).
 3. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/czkę Projektu w procesie rekrutacji: 
 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów (oświadczenie o kwalifikowalności),
 • Oświadczenie dotyczące statusu na rynku pracy (w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy dodatkowo zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status),
 • Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020,
 • Formularz usprawnień,
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o statusie na rynku pracy – dostarczone przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza dotyczący stanu zdrowia lub zaświadczenie lekarskie o zaburzeniach psychicznych,
 • Zobowiązanie do przekazywania informacji po opuszczeniu programu,
 • Oświadczenie o przesłankach wykluczenia społecznego,
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie.

 

1. Profil Uczestnika/czki Projektu:

Projekt skierowany jest do 42 osób niepełnosprawnych lub z zaburzeniami psychicznymi (27K/15M), osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), zamieszkujących w województwie lubelskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z SZOOP będą to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 w szczególności m.in.:

 • Bierne zawodowo – minimum 28 osób (18K/10M)
 • Bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
 • O niskich kwalifikacjach,
 • Z niepełnosprawnościami,
 • Z zaburzeniami psychicznymi.
 • W szczególności osoby niepełnosprawne lub osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osoby z problemami psychosomatycznymi. Wsparcie m.in.: dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, np.: długotrwale pozostające bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, młode, bez doświadczenia.
 • Co najmniej 55% osób objętych wsparciem zamieszkuje na terenach wiejskich.
 • Co najmniej 50% UP to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a zakres wsparcia w ramach projektu dla tych osób/rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba/rodzina otrzymała/otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

a) spełnienie wymogów formalnych.

b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów osobiście w siedzibie Biura Projektu przy ul. Sławinkowskiej 120 A w Lublinie (pon.-pt. 8.00-16.00), listownie, elektronicznie (oryginał dokumentów powinien być dostarczony w pierwszym dniu wsparcia):

 • formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 • oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów kwalifikowalności (oświadczenie o kwalifikowalności),
 • oświadczenia dotyczące statusu na rynku pracy (w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy dodatkowo zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status),
 • oświadczenia o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020,
 • formularza usprawnień,
 • zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o statusie na rynku pracy – dostarczone przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu wydanego przez lekarza dotyczącego stanu zdrowia lub zaświadczenia lekarskiego o zaburzeniach psychicznych,
 • zobowiązania do przekazywania informacji po opuszczeniu programu,
 • oświadczenia o przesłankach wykluczenia społecznego.

 

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: https://nzozprojektyunijne.viamed.pl/dobrystart oraz w siedzibie Biura projektu przy ul. Sławinkowskiej 120 a, 20-810 Lublin. W uzasadnionych  przypadkach możliwy jest dojazd Koordynatora/ki projektu do Uczestników celem odbioru dokumentów rekrutacyjnych. Zapewniona będzie pomoc w uzupełnianiu formularza zgłoszeniowego.

c) ocena sytuacji/preferencji Uczestników Projektu,

d) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

3. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

 

Etapy rekrutacji do projektu

 

1.Rekrutacja będzie IV etapowa, otwarta w terminie od 01.01.2022 do 30.04.2022 r., na terenie województwa lubelskiego do momentu zrekrutowania 42 Uczestników projektu (min. 27K/15M).  

2. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów wymienionych w §4 ust. I Informacje ogólne, pkt. 3 osobiście do Biura Projektu, lub przesłania pocztą tradycyjną/ mailowo. Możliwość odbioru dokumentów rekrutacyjnych przez kadrę projektu. Kandydaci mają możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków w dokumentach.

3. Komisja Rekrutacyjna, będzie się zbierać w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń do momentu zakwalifikowania do projektu 42 osób oraz osób na listę rezerwową. Z każdego posiedzenia Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokoły.

4. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować Uczestników/czki do projektu na podstawie:

ETAP I – OCENA FORMALNA

Ocena formalna:

 • Weryfikacja poprawności i kompletności złożonych dokumentów rekrutacyjnych i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych, spełnianie kryteriów grupy docelowej),

ETAP II – WERYFIKACJA DOKUMENTÓW

 • formularz
 • oświadczenie/zaświadczenie dotyczące statusu na rynku pracy
 • oświadczenie dotyczące kryteriów kwalifikowalności
 • regulamin oraz zobowiązanie do przekazywania informacji na temat sytuacji po projekcie
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności / zaświadczenie lekarskie

ETAP III –

 1. OCENA SYTUACJI OSÓB ODDALONYCH OD RYNKU: +2pkt.:
 • długotrwale bez pracy (osoba bezrobotna min. 12 miesięcy)
 • osoby o niskich kwalifikacjach:
  • ISCED 1
  • ISCED 2
  • ISCED 3
 • osoby młode (do 30 roku życia)
 • doświadczenie zawodowe:
  • bez doświadczenia zawodowego
 • osoby z terenów wiejskich
 • kobiety
 1. PREFERENCJE DLA KAŻDEJ Z PONIŻSZYCH GRUP: +3pkt.:
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa z rozdz. 3 pkt. 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020
 • osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności:
  • stopień znaczny
  • stopień umiarkowany
  • niepełnosprawność sprzężona
  • osoba z zaburzeniami psychicznymi
  • niepełnosprawność intelektualna
  • osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych programem rewitalizacji

ETAP IV WYŁONIENIE UP

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej:
 • rozpatrzenie wyników rekrutacji
 • zestawienie wyników, wspólna lista dla kobiet i mężczyzn
 • utworzenie listy rankingowej – osoby z największą liczba punktów (max. 27) zostaną zakwalifikowane do projektu; w przypadku, gdy dwóch lub więcej osób otrzyma taką samą liczbę punktów decyduje kolejność zgłoszeń
 • poinformowanie Uczestników projektu o wynikach (telefonicznie/mailowo/pocztą)
 • utworzenie listy rezerwowej
 • opracowanie protokołu z rekrutacji
 1. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryterium kwalifikowalności oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia.
 2. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/czkami Projektu po podpisaniu oświadczenia Uczestnika/czki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów kwalifikowalności oraz oświadczenia przystąpienia do projektu (zgodnie z Zał. 4 do Umowy o dofinansowanie oraz oświadczenie dotyczące RODO).
 3. Za wyłonienie Uczestników/czek Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 • Koordynator/ka projektu
 • Specjalista/ka ds. rozliczeń
 1. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy – Dobry start

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – Dobry start

Zaswiadczenie z ZUS – wzór wniosku US-7

Do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy – Dobry start

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Dobry start

Zaświadczenie z ZUS – wzór wniosku US-7

Zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej

Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym


Kontakt:

Biuro projektu:

ul. Sławinkowska 120 A, 20-810 Lublin

tel. 81 746 69 41, 515 968 868

Przekaż innym